Договір
надання безкоштовних інформаційних послуг
(Угода з користувачем)

Публічна оферта для перевізників

Цей Договір надання інформаційних послуг (далі – Договір), розроблений відповідно до ст.634 Цивільного кодексу України, є договором приєднання, на підставі якого ФОП Горох Н.М., яку представляє сервiс «GOOD TAXI» (далі – Виконавець) особам, які надають послуги перевезення пасажирів (далі – особа, Замовник), надаються інформаційні послуги у обсязі та в порядку, передбаченим цим Договором.
Звертаючись до інформаційно-диспетчерського сервiсу «GOOD TAXI» особисто або засобами електронного зв'язку через телекомунікаційні системи із заявою про підключення до сервісу надання інформації, Замовник виявляє свій намір приєднатися до цього Договору та засвідчує, що беззастережно приймає його умови та у повному обсязі ознайомлена і погоджується з ними.
Послуги за Цим Договором надаються виключно населенню та платникам єдиного податку. Не можуть приєднатися до цього Договору суб'єкти господарювання, які не застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

1. Терміни, що використовуються у Договорі
База замовлень – сукупність інформації, наявної у розпорядженні інформаційно-диспетчерського сервiсу «GOOD TAXI» щодо усіх наявних замовлень, та інформації, пов'язаної зі станом їх виконання;
Вантаж – багаж, великогабаритні та інші речі, які перевозяться на прохання Клієнта;
Виконавець – інформаційно-диспетчерський сервiс «GOOD TAXI»;
Замовлення – комплекс інформації про намір Клієнта здійснити поїздку до певного пункту призначення особисто та/або забезпечити перевезення пасажирів та/або вантажу, отриманої від Клієнта;
Замовник – особа, яка надає послуги перевезення пасажирів, та отримує послуги за цим Договором;
Клієнт – особа, яка надала замовлення;
Маршрут – шлях пересування транспортного засобу в процесі надання послуг перевезення;
Особовий рахунок – сукупність даних про розрахунки Виконавця та Замовника за Договором, що обліковуються за позивним Замовника;
Підключення до сервісу – надання Виконавцем Замовнику технічної можливості доступу до Бази замовлень;
Позивний – встановлене Виконавцем числове значення, яке ідентифікує Замовника серед інших одержувачів послуг за Договором;
Послуги перевезення – послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу, що надаються Замовником Клієнту;
Пункт відправлення – пункт, з якого починається виконання замовлення;
Пункт призначення – проміжний або кінцевий пункт, прибуття до якого зазначене у замовленні.

2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику наступний комплекс послуг:
– на передбачених Договором умовах надає Замовнику доступ до своєї Бази замовлень;
– інформує Клієнта про Замовника, який висловив згоду на прийняття замовлення до виконання, шляхом направлення SMS-повідомлення, та/або електронного повідомлення через мобільний застосунок, та/або шляхом голосового телефонного повідомлення, із зазначенням марки, кольору та номерного знаку транспортного засобу Замовника, а також про повідомлений Замовником час його прибуття до пункту відправлення.
2.2. Виконавець не є стороною договору перевезення, який укладається між Замовником та Клієнтом.

3. Порядок приєднання до Договору
3.1. Для приєднання до цього Договору Замовник надає Виконавцю копії/фотокопії наступних документів та відомості:
– посвідчення водія;
– свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
– фото транспортного засобу;
– номер телефону.
3.2. Для вирішення питання про надання доступу Замовнику до своєї Бази замовлень Виконавець має право визначити рівень компетентності Замовника шляхом перевірки його теоретичних знань Правил дорожнього руху та практичних навичок керування автомобілем.
3.3. Виконавець може відмовити Замовнику у приєднанні до Договору, якщо Замовником надано не всі документи, передбачені п.3.1 Договору, або надані документи є пошкодженими чи не дозволяють повноцінно сприймати їхній зміст або не відповідають діючому законодавству чи загальноприйнятим для такого роду документів вимогам, або рівень компетентності Замовника виявився недостатнім для надання Клієнтам послуг перевезення.
3.4. За відсутності підстав для відмови Замовнику у його приєднанні до Договору, Виконавцем Замовнику присвоюється позивний та надсилаються засобами електронного зв'язку через телекомунікаційні системи налаштування для доступу до Бази замовлень. З цього моменту Договір вважається остаточно укладеним шляхом приєднання до нього Замовника.

4. Порядок надання послуг та їх оплати
4.1. Послуги надаються шляхом забезпечення Виконавцем цілодобового функціонування Бази замовлень інформаційно-диспетчерського сервiсу «GOOD TAXI» та надання Замовнику права доступу до інформації про замовлення, що розміщуються у цій Базі.
4.2. З метою надання послуг Виконавець забезпечує внесення до Бази замовлень інформації, отриманої від Клієнтів, в тому числі:
– пункт відправлення;
– пункт призначення (при наявності проміжних пунктів призначення – усі такі пункти);
– контактні дані Клієнта;
– додаткова інформація за її наявності.
Виконавець, за наявності відповідної інформації, може повідомляти Замовника про найбільш оптимальні маршрути з урахуванням погодних, дорожніх умов та інших обставин.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Клієнтом, та за виконання Клієнтом зобов'язань по договору перевезення, укладеному ним із Замовником.
4.4. Прийняттям до виконання замовлення шляхом внесення відповідних відомостей до Бази замовлень Замовник підтверджує факт надання Виконавцем послуг за цим Договором належним чином та у повному обсязі. Факт прийняття замовлення до виконання є підставою для оплати послуг Виконавця по Договору. Акт прийому наданих послуг сторонами не складається.
4.5. Вартість послуг Виконавця визначається в залежності від вартості послуг перевезення, наданих Замовником з використанням інформації, отриманої з Бази замовлень. Вартість послуг Виконавця становить 15% від вартості таких послуг перевезення. Виконавець має право на свій розсуд змінювати вартість своїх послуг у бік її зменшення без оформлення додаткових документів та отримання на це згоди Замовника.
4.6. Оплата послуг за цим Договором здійснюється шляхом внесення Замовником авансових платежів на поповнення свого Особового рахунку, що обліковується за позивним, та поетапного списання Виконавцем коштів, що обліковуються на Особовому рахунку Замовника, у розмірі вартості фактично наданих послуг за Договором.
Облік надходжень коштів на Особовий рахунок Замовника та їх списання здійснюється Виконавцем.
4.7. Послуги надаються Замовнику за умови позитивного балансу його Особового рахунку. Позитивним вважається баланс, якщо сума платежів, внесених Замовником на поповнення Особового рахунку з метою забезпечення виконання своїх зобов'язань за Договором, перевищує суму таких зобов'язань.
4.8. Замовнику не надаються послуги, для оплати яких недостатньо коштів на його Особовому рахунку. У випадку нульового або від'ємного балансу Особового рахунку надання послуг припиняється шляхом блокування доступу Замовника до Бази замовлень.

5. Особливі умови
5.1. Погоджуючись на отримання послуг за цим Договором Замовник надає Виконавцю на необмежений строк однозначну, безумовну та безвідкличну згоду на отримання SMS-повідомлень, електронних повідомлень, голосових повідомлень, а також на збір, зберігання, обробку та використання (в тому числі передачу третім особам) Виконавцем своїх персональних даних.
5.2. Виконавець не відповідає за достовірність наданої Замовником чи Клієнтом інформації, яку було розміщено у Базі замовлень або повідомлено іншим чином у зв'язку з виконанням цього Договору, та/або за використання ними такої інформації, а також не несе відповідальності за збитки, понесені вказаними особами внаслідок отримання чи використання ними такої інформації.
5.3. Надання/отримання послуг перевезення з використанням інформаційних послуг Виконавця не є підставою для залучення Виконавця до відшкодування шкоди, завданої Замовнику або Клієнту внаслідок надання послуг перевезення.
5.4. Жодні умови цього Договору не можуть трактуватися як гарантія оплати Клієнтом послуг перевезення, наданих Замовником, або як свідчення укладання трудового договору між Замовником та Виконавцем або між Клієнтом та Виконавцем.
5.5. Виконавець має право у будь-який час вносити зміни до цього Договору, а Замовник без будь-якого додаткового підтвердження беззастережно приймає такі зміни та у повному обсязі погоджується із ними. Оновлені умови Договору набувають чинності з моменту їх фактичного внесення до тексту Договору. Користування послугами Виконавця є належним підтвердженням обізнаності Замовника з поточними умовами Договору.
5.6. Цей Договір у будь-який час може бути припинено Замовником шляхом відмови від отримання послуг.
5.7. Цей Договір може бути припинено за ініціативою Виконавця в односторонньому порядку:
– якщо буде виявлено недостовірність документів, поданих Замовником;
– за наявності численних скарг Клієнтів на діяльність Замовника (більше трьох скарг протягом місяця) або за скаргою Клієнта про вчинення Замовником крадіжки, обрахування, чи іншої протиправної дії;
– у випадку, якщо Замовник тривалий час не проявляє активності щодо виконання цього Договору.
5.8. Виконавець залишає за собою право припинити співпрацю із замовником без пояснення причин
5.9. Договір може бути припинено з інших підстав в порядку, передбаченому діючим законодавством.